Tagged: پوکه قروه

انواع پوکه های معدنی قروه

انواع پوکه های معدنی قروه

انواع پوکه های معدنی قروه را به راحتی می توان از مراکز و یا از طریق سایت های تعیین شده سفارش داده و با نرخ خوبی خریداری نموده و رضایت بیشتری از این خرید...

پوکه معدنی قروه عدسی فلاح

پوکه معدنی عدسی فلاح با دو درجه کیفیت عرضه می شود، پوکه معدنی عدسی درجه یک: وزن هر متر مربع 600 الی 700 است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 3 الی 7 میلیمتر است.پوکه معدنی عدسی درجه دو: وزن هر متر مربع 700 الی 850 است که از معادن سرایجوق، ابادی و دیلکلو استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 3 الی 7 میلیمتر است.

09148525185