Tagged: پوکه سبک

پوکه سبک ساختمان

پوکه سبک ساختمان

پوکه سبک ساختمان به عنوان یکی از گزینه های بسیار کاربردی در این صنعت شناخته می شود. پوکه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که ادغام این ویژگی ها، فرآیند مهندسی سازه را...

پوکه معدنی قروه عدسی فلاح

پوکه معدنی عدسی فلاح با دو درجه کیفیت عرضه می شود، پوکه معدنی عدسی درجه یک: وزن هر متر مربع 600 الی 700 است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 3 الی 7 میلیمتر است.پوکه معدنی عدسی درجه دو: وزن هر متر مربع 700 الی 850 است که از معادن سرایجوق، ابادی و دیلکلو استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 3 الی 7 میلیمتر است.

پوکه معدنی قروه و کاربرد خاکسترهای آتش فشانی

پوکه معدنی قروه و خاکسترهای آتش فشانی در صنعت ساختمان سازی پوکه معدنی قروه و خاکسترهای آتش فشانی در صنعت ساختمان سازی بعنوان مصالح روکش سطح جاده، شن ریزی کردن راه آهن، اجزاء سنگی...

پوکه معدنی قروه بادامی فلاح

پوکه معدنی قروه بادامی فلاح

پوکه معدنی بادامی فلاح با دو درجه کیفیت عرضه می شود، پوکه معدنی بادامی درجه یک: وزن هر متر مربع 500 الی 600 است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 18 الی 26 میلیمتر است.پوکه معدنی بادامی درجه دو: وزن هر متر مربع 650 الی 800 است که از معادن سرایجوق، ابادی و دیلکلو استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 18 الی 26 میلیمتر است.

09148525185