کف سازی با روش پوکه ریزی 

کف سازی با روش پوکه ریزی Reviewed by Fallah on Jul 27Rating:

کف سازی با روش پوکه ریزی

کف سازی : در بسیاری از سازه ها به دلایلی نظیر کف سازی و یا عبور لوله های تاسیساتی
و به منظور کاهش هزینه و وزن سازه با شیب بندی از روش پوکه ریزی که عمدتا از دانه های
پوکه معدنی قروه استفاده می شود. این روش پوکه ریزی کف به صورت لایه ای با ضخامت
تعیین شده روی بتن سازه ای به عنوان قسمتی از کف سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
گاها برای مقاوم سازی و تعمیر سازه نیاز است که ضخامت این لایه ( پوکه معدنی ) تعیین شود.
با توجه به خواص برگزیده پوکه معدنی که مهمترین آن عایق صوتی میباشد برای تخمین ضخامت
این لایه با استفاده از آزمون امواج فراصوت که به عنوان ابزاری برای ارزیابی سازه ها مطرح است ارائه می گردد.
همچنین علاوه بر ارائه روش کار و تفسیر تئوری های مورد استفاده، با بررسی نتایج آزمایشات انجام شده، نقاط
قوت و ضعف روش کف سازی بام و کفسازی بین طبقات با پوکه های معدنی بیان شده است. روش ارائه شده
روشی غیرمخرب است که بر مبنای تفاوت سرعت پالس فراصوت در مواد مختلف استوار است. روش ارائه شده
علاوه بر غیرمخرب بودن روشی مطمئن، بدون خطرات جانبی و مشکلات ایمنی، کم هزینه و سریع است.
کف سازی با روش پوکه ریزی

 کف سازی دال های بتن سبک ساخته شده از سنگدانه های سبک پوکه معدنی

هدف از این تحقیق بررسی مقاومت برشی پانچینگ دال های بتن سبک ساخته شده
از پوکه های معدنی سبک می باشد. از آنجا که بیشتر ضوابط آیین نامه ها در مورد برش
پانچینگ دال ها بر اساس اطلاعات تجربی بدست آمده از آزمایش روی دال های ساخته شده
از بتن معمولی می باشد، ضروری است که میزان دقت این روابط را برای دال های بتن سبک
مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. در این تحقیق ۶ نمونه دال مربعی با استفاده از پوکه های معدنی
سبک ساخته شده است. پارامترهای متغی در این دال ها مقاومت بتن و درصد آرماتور کششی
بوده اند. ابعاد و درصد آرماتور دال ها طوری انتخاب شده اند که انهدام به صورت برش پانچینگ باشد.
نمونه های فوق مورد آزمایش قرار گرفته و مقدار مقاومت برشی پانچینگ و تغییر مکان نهایی
برای هر یک از آنها اندازه گیری شده است. با توجه به داده های بدست آمده، در مورد
شکل انهدام و نوع ترک ها، روابط بار-تغییر مکان و سختی هر یک از نمونه ها بحث شده و
در پایان نتایج آزمایشات با روابط آیین نامه ای مقایسه شده است. نتایج آزمایش های نشان
می دهند که دال های بتنی ساخته شده از پوکه های معدنی سبک در صورت طرح اختلاط و
عمل آوری مناسب می تواند در سازه ها مورد استفاده قرار گیرد.
شرح تصویر بتن سبک بعمل امده با ترکیب سبکدانه های پوکه معدنی قروه
کف سازی با روش پوکه ریزی

You may also like...

09148525185