پوکه معدنی در حذف آهن از آب ماهی

پوکه معدنی در حذف آهن از آب ماهیReviewed by Fallah on May 6Rating:

پوکه معدنی و نقش آن در حذف آهن از آب برای پرورش ماهی

پوکه معدنی : آهن چهارمين عنصر فراوان در پوسته زمين است كه حضور مقادير بيشتر از استاندارد آن در آب، آثار نامطلوبي را ايجاد مي نمايد . اين
انجام pH مطالعه با هدف به كارگيري سنگ پاميس در حذف يا كاهش آهن محلول در آب و مطالعه عوامل مؤثر برآن شامل غلظت آهن و
٧ و ، ٣/٥ pH ١ و ٥ ميلي گرم در ليتر تهيه و با دو سطح ١٠ و ٢٠ گرم از سنگ پاميس و سه سطح ،٠/ شد. غلظت آهن در سه سطح ٣
١٠ در سيستم ناپيوسته و در مراحل جداگانه مجاورت داده شد . ب ه منظور تعيين کارايي سنگ پاميس در حذف آهن محلول، هر ١٠ دقيقه
يك بار نمونه برداري انجام شد و غلظت آهن باقيمانده در هر مرحله توسط روش اسپكتروفتومتري تعيين گرديد. نتايج نشان داد كه ميزان
محلول رابطه مستقيم دارد. همچنين سنگ پاميس استفاده شده به عنوان جاذب، قابليت احيا و pH جذب آهن محلول با مقدار ماده جاذب و
استفاده مجدد را دارا است. جذب آهن با مدل فروندلي چ انطباق بيشتري داشت . طبق يافته هاي اين پژوهش ، به دليل دسترسي آسان و
قيمت پايين سنگ پاميس، راندمان بالا در فرايند جذب و امکان احيا و استفاده مجدد از آن، به كارگيري اين سنگ در تصفيه خانه هاي آب و
فاضلاب به منظور حذف آهن پيشنهاد مي گردد.

پوکه معدنی

 

١

 

 

 

– مقدمه
آهن يکي از عناصر ي است که در منابع آب و به خصوص آبها ي زيرزميني ديده م ي شود. آهن چهارم ين عنصر فراوان در پوسته
زمين است و آلودگي آن معمولاً به دوشکل يون فريک و فرو بروز مي کند. آهن در آبها ي سطحي غالباً به صورت فريک وجود دارد و
در حالت طبيعي غير محلول است و از ذرات آهن جامد تشکيل شده است.  آبهاي زيرزميني نيز داراي آهن فرو (شکل محلول
آهن) هستند و معمولاً در ابتدا ي برداشت ، روشن و بيرنگ هستند. اين آبها پس از تماس با هوا کم کم تيره شده و در نها يت يک
رسوب قهوه اي متمايل به زرد تا قرمز از هيدروکسيد فريک در آنها تشکيل مي شود   ميلي گرم در ليتر آهن در آب باعث ا يجاد / مقادير بيش از ۳ ، مزه نامطلوب، قرمز شدن رنگ آب و ايجاد لکه روي وسايل و البسه و همچنين باعث تجمع رسوبات در لوله ها ي آب و رشد باکتري کرنوتريکس و ساير باکتر ي هاي آهن در شبکه آب ميشود
اين باکتري ها سبب گرفتگي چاهها و اختلال در سيستم آن خواهند شد .

باکتري هاي آهن مانند کرنوتريکس و گاليونلا، يون فرو را به عنوان منبع انرژي مصرف و رسوب هيدروکسيد فريک را ا يجاد مي کنند. در آبهاي آهن دار، رشد باکتري هاي آهن ممکن است باعث گرفتگي لوله ها شود . رشد اين باکتري ها در آب آشام يدني باعث بدبو شدن آن مي شود. به علاوه رشد آنها در آبهايي که مصرف
صنعتي دارند نيز باعث ا يجاد اشکالاتي در سيستم آبرساني صنعتي مي گردد و از آنجايي که اين باکتري ها انرژي خود را از اکسيداسيون
يون فرو به دست مي آورند، حذف آهن از آب به عنوان راه کنترلي .[ پيشنهاد مي گردد  تاکنون فرايندهاي مختلفي از جمله هوادهي، اكسيداسيون
شيميايي و تبادل يوني براي حذف آهن از منابع آب آشاميدني مورد  اين روشها خصوصاً براي مناطق روستایی استفاده قرار گرفته است
بسيار گران تمام مي شوند . در طي ساليان اخير تحقيقاتي براي دست يابي به جاذبهاي با قيمت پا يين براي حذف فلزات از آب بسيار مورد توجه قرار گرفته و توانايي کاني هاي معدني در حذف فلزات از آب توسط محققان زيادي بررسي شده است [ ۶]. فاکتورهاي متعدد ي از قب يل فرم شيميايي فلزات (درجه
،pH ، اکسيداسيون)، نوع فلز، نوع کاني، غلظت فلز، مقدار جاذب حضور يا عدم حضور عوامل کمپلکس کننده و غيره در فرايندهاي  حذف و جذب فلزات به وسيله کاني هاي معدني نقش دارند  مهم ترين کاني هاي معدني عبارت اند از کائولن، بنتونيت، زئوليت وورميکوليت . در اين ميان سنگ پاميس به دليل قابليتهاي
فوق العاده، مورد توجه قرار گرفته است. پوکه معدنی يک سنگ آتشفشاني متخلخل غني از سيليس و غالباً با رنگ تیره است که
در اثر سرد شدن سريع لاوا در سطح زمين تشکيل مي شود.

مزيتهاي اصلي پوکه معدنی نسبت به ساير تعويض کننده هاي يوني

مزيتهاي اصلي پوکه معدنی نسبت به ساير تعويض کننده هاي يوني در قدرت مکان يکي آن ، پايداري در برابر محلولها ي آلي و حملات ميکربي، سهولت انتقال به دليل سبک بودن آن و قابليت احياي مجدد آن است. در کشور ما اين سنگ به فراواني يافت مي شود و به لحاظ قيمت بسيار مناسب آن به سهولت قابل دسترسي است  . به علاوه پوکه معدنی داراي تخلخل و مساحت سطح بزرگي است و
به راحتي تحت فرايند قرار میگيرد. سنگ پوکه معدنی در دما ي ٢٠۰ ميلي گرم /۰۵۵ دارا ي ظرف يت جذب ١ pH= درجه سلسيوس و ٨ بر گرم است.

نسبت بالاي سيليکاي آزاد در سطح متخلخل سنگ پوکه معدنی سبب شده که سطح آن دارا ي بار منفي شود . سرعت سرد شدن و خروج گازها از سنگ، يكسري حفر ات نامنظم را در آن ايجاد نموده است . اين ساختار اسکوریا سبب شده که آب و يون ها به درون حفرات وارد شوند و از ساختار کريستالي خارج شوند. هر دو
شکل پودري و سنگي پوکه، پاک کننده، ضدعفوني کننده و صيقل دهنده ارزشمند ي است. اين سنگ ساختمان استخوان بندي شکل ي دارد که اجازه م ي دهد

يونها و ملکول ها به داخل ساختار اسکلتي حرکت کنند و در سرتاسر آن مستقر شوند . پوکه به شکل گسترده اي به عنوان ماده پاک کننده کاربرد دارد و در اغلب
عملياتهاي مقدماتي شستشو به کاربرده مي شود. اين سنگ بسيار
سبک است به گونه اي که رو ي آب شناور م ي ماند . پام يس در  پاميس در  حقيقت نوعي شيشه است [ ۸
زمينه هاي مختلفي از محيط زيست مورد آزمايش و استفاده قرار گرفته است .
اين سنگ در حذف يون فسفات از آب و همچنين در حذف آفت کشها بس يار م ؤثر عمل مي كند . از اين سنگ در
صنعت آب و فاضلاب به عنوان بستر نگهدارنده لجن استفاده شده
است. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه قيمت هر متر مكعب پوکه معدنی به منظور استفاده به عنوان بستر حدود ۲ درصد قيمت هر متر مكعب بسترهاي تجاري است. از سنگ پوکه معدنی براي حذف رنگ و نيز استفاده شده است . پاميس همچنين داراي خاصيت COD
. تبادل کاتيوني نيز مي باشد  هدف از اين تحقيق بررسي قابليت به كارگيري سنگ آتشفشاني
پوکه معدنی قروه، در فرايند حذف آهن از آب و تعيين اثر عواملي از قبيل غلظت فلز، زمان تماس و مقدار جاذب در راندمان فر ايند ، pHجذب بود.

– نتيجه استفاده از پوکه معدنی

به طور کلي مي توان چنين نتيجه گرفت که پوكه معدني قروه از
قابليت بالايي در حذف و جذب آهن از محلولها ي آبي برخوردار
است و مي تواند به عنوان يک ماده مؤثر و ارزان قيمت در حذف
آهن از محلول هاي آبي مورد استفاده قرار گيرد . جذب آهن در
ميزان جذب افزايش ،pH هاي پايين ناچيز است و با افزايش pH
۳، درصد جذب آهن در غلظت / برابر ۵ pH مي يابد به طوري که در
برابر ۱۰ ، به ۸۰ درصد ميرسد . pH ۱ برابر با ۵ درصد ول ي در
بررسي امکان اح ياي سنگ پام يس تو سط اح يا کننده ها ي مختلف
بسيار مورد توجه است که بايد در مطالعات آينده مورد بررسي قرار
گيرد.

پوکه معدنی

You may also like...

09148525185