قیمت پوکه معدنی قروه قیمت روز در معدن فلاح پوکه

قیمت پوکه معدنی قروه نرخ روز

قیمت پوکه معدنی

سایز پوکه معدنی  قیمت پوکه معدنی احمد اباد قیمت پوکه  معادن دیرکلو واحد اندازه گیری کاربرد پوکه  وزن مخصوص
 بادامی یا گردویی تومان ۱۴۰۰۰ تومان ۱۱۰۰۰ ۱متر مکعب شیب بندی ساختمان  ۵۰۰ الی ۶۰۰
 پوکه عدسی تومان ۲۱۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰ ۱متر مکعب تولید بلوک  ۶۰۰ الی ۷۰۰
فندقی یا نخودی تومان ۱۷۰۰۰ تومان ۱۴۰۰۰ ۱متر مکعب  شیب بندی ساختمان  ۵۰۰ الی ۶۰۰
پوکه ماسه تومان ۱۲۰۰۰ تومان ۱۰۰۰۰ ۱تن تولید بلوک  ۸۵۰ الی ۱۰۰۰
پوکه مخلوط یا معمولی تومان ۱۰۰۰۰ تومان ۸۰۰۰ ۱متر مکعب پر کردن فضا در تونل و غیره..  ۶۰۰ الی ۷۰۰
 کله مورچه یا عدسی ۲۱۰۰۰ ۱۸۰۰۰ریال ۱متر مکعب تولد بلوک سبک  ۶۵۰ الی ۷۵۰
سنگ پوکه(ابنما) ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱متر مکعب  ساخت ابنما وصخره  ۶۰۰الی ۷۰۰

با خرید کردن بالای ۶۰متر مکعب میتوانید از تخفیف ویژه بر خوردار شوید

قیمت پوکه معدنی فندقی   (احمداباد) هر یک متر مکعب ۱۷۰۰۰تومان
قیمت پوکه معدنی فندقی    یک متر مکعب نوع دو۱۴۰۰۰تومان
قیمت پوکه معدنی بادامی   (احمداباد) یک متر مکعب ۱۴۰۰۰ تومان
قیمت پوکه معدنی  بادامی     یک متر مکعب نوع دو۱۱۰۰۰ تومان
قیمت پوکه معدنی  بادامی    یک متر مکعب نوع سه ۱۰۰۰۰ تومان
قیمت پوکه معدنی  عدسی   (احمداباد) متر مکعب ۲۱۰۰۰ تومان
قیمت پوکه معدنی  عدسی  ( دیرکلو ) یک متر  نوع دو۱۸۰۰۰تومان
قیمت پوکه معدنی  عدسی   یک متر مکعب نوع سه ۱۷۰۰۰تومان
قیمت ماسه پوکه یک تن      (احمد اباد              ) ۱۲۰۰۰تومان
قیمت ماسه پوکه یک تن نوع                           دو۱۰۰۰۰تومان
قیمت ماسه پوکه یک تن نوع                         سه۹۰۰۰۰تومان

تفاوت قیمت انواع پوکه معدنی به دلیل اختلاف سایز و سبکی و سنگینی نوع پوکه معدنی میباشد

 

قیمت پوکه معدنی قروه

قیمت پوکه معدنی در تهران  فندقی   (احمداباد) هر یک متر مکعب ۱۰۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوکه معدنی در تهران  فندقی    یک متر مکعب نوع دو۹۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوکه معدنی در تهران  بادامی   (احمداباد) یک متر مکعب ۸۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوکه معدنی  بادامی     یک متر مکعب نوع دو۷۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوکه معدنی  بادامی    یک متر مکعب نوع سه ۶۰۰۰ تومان در معدن
قیمت پوکه معدنی عدسی   (احمداباد) متر مکعب ۱۵۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوکه معدنی  عدسی  ( دیرکلو ) یک متر  نوع دو۱۴۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوکه معدنی  عدسی   یک متر مکعب نوع سه ۱۳۰۰۰تومان در معدن
قیمت ماسه پوکه یک تن      (احمد اباد              ) ۴۰۰۰تومان   در معدن
قیمت ماسه پوکه یک تن نوع                           دو۳۰۰۰تومان در معدن
قیمت ماسه پوکه یک تن نوع                         سه

You may also like...